पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, सेक्टर-11, चंडीगढ़स्य संस्कृत-विभागेन, नॉस्टैल्जिया (Nostalgia) समित्या, संस्कृत-साहित्य-समित्या च संयुक्तरूपेण “पुरातनछात्रा-संवादकार्यक्रमस्य” “वैदिकस्वस्तिवाचनप्रतियोगिताया:” च आयोजनं कृतम्

प्राचार्या-महाभागाया: संरक्षणे संस्कृतविभागस्य संस्कृत-साहित्य-समिते:, नॉस्टैल्जिया (Nostalgia) समितेश्च संयुक्ततत्त्वावधाने संस्कृतविभागे 08.04.2023 इति तिथौ मध्याह्न: 01.00 वादनतः 02.30 वादनपर्यन्तं “पुरातनछात्रा-संवादकार्यक्रमं” “वैदिकस्वस्तिवाचनप्रतियोगितां” च सम्पन्नमभवताम्।

कार्यक्रमस्यारम्भः छात्राणां स्वस्तिवाचनद्वारा अभवत्। कार्यक्रमस्य संचालनं स्नातकद्वितीयवर्षस्य छात्रा सुश्री अकांक्षा कृतवती। कार्यक्रमे विभागस्य पूर्वछात्रा: सुश्री यशश्री, सुश्री माधवी, सुश्री पूनम सर्वा: स्नातकोत्तरप्रथमवर्ष:, संस्कृतविभाग:, पंजाब-विश्वविद्यालय: अन्या: च सुश्री कविता, सुश्री प्रीती च बी. एड्. प्रथमवर्ष:, गवर्नमेंट बी. एड्. कॉलेज, सेक्टर – 20, चण्डीगढ़ उपस्थिता आसन्। अतिथीनां स्वागतं विभागाध्यक्ष: डॉ. चन्दन लाल गुप्ता  अकरोत्। कार्यक्रमस्य विषय आसीत् संस्कृतं जीवनपद्धति: जीवनवृत्तिश्च। सुश्री यशश्री  अकथयत् यत् संस्कृतं भाषामात्रं नास्ति अपितु अस्माकं जीवनं जीवितुं कला अस्ति। अस्यां भाषायां बह्व्य: वृत्तयोऽपि सन्ति। अत्र केवलं लक्ष्यपूर्वकं परिश्रमस्य आवश्यकतास्ति। पश्चात् सफलता सुनिश्चिता भविष्यति। अन्या: छात्रा अपि सफलताप्रशस्तकरं ज्ञानवर्धकं संवादं कृतवत्य:।

कार्यक्रमे वैदिकस्वस्तिवाचनप्रतियोगितायां नवसंख्याकाः (9) छात्रा: बहुशोभनं   स्पष्टोच्चारणयुक्तं वाचनं कृतवत्य:। निर्णायका: सुश्री यशश्री संस्कृतविभाग-पंजाबविश्वविद्यालय:,  सुश्री माधवी, संस्कृतविभाग-पंजाबविश्वविद्यालय:,  डॉ. चन्दन लाल गुप्ता च आसन्। प्रथमस्थानं सुश्री स्मृति, द्वितीयस्थानं सुश्री मनवीर कौर, तृतीयस्थानं च शालिनी आप्नुवन्। सर्वा: छात्रा: स्नातकप्रथमवर्षस्य आसन्। सर्वा: विजेत्र्यः पुरस्कारै: पुरस्कृता:।

कार्यक्रमे त्रिंशत् (30) जनाः समुपस्थिता आसन्। समस्ता: व्यवस्था: छात्राभि: सम्पादिता:। कार्यक्रमोऽयं विभागस्य छात्राणां कृते ज्ञानवर्धकं रोचकं मार्गनिर्देशकञ्च आसीत्। धन्यवादज्ञापनं सुश्री अकांक्षा कृतवती।